Wprowadzenie
Witryna zawiera informacje o bieżącym położeniu geograficznym statków, a także inne powiązane informacje, o ile są dostępne, takie jak dane statku, ich miejsce docelowe, przewidywany czas przybycia, zdjęcia, statystyki ruchu w porcie, warunki pogodowe, interesujące miejsca itp.

Korzystanie z usług - rejestracja
Zarejestrowani użytkownicy Witryny mogą korzystać z niektórych dodatkowych Usług i mogą uzyskać dostęp do dodatkowych Danych, zgodnie ze specyfikacją Planu.

Podczas rejestracji zostaniesz poproszony o podanie swojego imienia, nazwiska i adresu e-mail. Aby skorzystać z usługi SMS-alert, musisz także podać prawidłowy numer telefonu komórkowego, na który będą wysyłane powiadomienia. Wszelkie informacje lub numer telefonu komórkowego podane podczas rejestracji są uważane za należące do twojej wyłącznej własności lub będące w legalnym posiadaniu lub użytkowaniu.

Do celów niniejszej umowy osoby, które subskrybują Witrynę i korzystają z Usług, są uważane za osoby dorosłe i mogą działać zgodnie z prawem. Twoja rejestracja jest ważną deklaracją woli. Wszelkie usługi świadczone zarejestrowanym użytkownikom podlegają postanowieniom umowy użytkownika witryny internetowej oraz niniejszych Warunków świadczenia usług.

Ochrona informacji poufnych
Po zakończeniu procesu rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i wybranymi danymi na podany adres e-mail.

Każdy użytkownik jest osobiście i wyłącznie odpowiedzialny za wszystkie działania i transakcje dokonane za pośrednictwem swojego konta. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i powinieneś upewnić się, że poprawnie wychodzisz ze swojego konta na koniec każdej sesji.

W przypadku zauważenia jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia konta lub innego (rzeczywistego lub potencjalnego) naruszenia bezpieczeństwa, musisz natychmiast powiadomić administratorów strony. schiffsradar w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego warunku. schiffsradar zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, jeśli zostanie udowodnione naruszenie któregokolwiek z niniejszych warunków.

Jeśli chcesz dezaktywować swoje konto, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji „Moje konto”.

Dane osobowe
schiffsradar przechowuje plik danych osobowych zarejestrowanych użytkowników, który jest obsługiwany zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności. Cele tego gromadzenia i obsługi są również opisane w naszej Polityce prywatności. Akceptując niniejsze Warunki użytkowania i Politykę prywatności, zezwalasz również schiffsradar na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Znaki towarowe i prawa własności intelektualnej
schiffsradar, jako dzieło własności intelektualnej jest chronione prawem europejskim w celu ochrony praw własności intelektualnej.

Usługodawca i jego partnerzy zachowują lub posiadają legalne wyłączne prawa własności intelektualnej dotyczące projektu, kodu źródłowego i całej zawartości Witryny (w tym zdjęć, grafiki, zdjęć, projektów, tekstów, artykułów, prezentacji naukowych i usług świadczonych przez Witrynę) , chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej (np. zdjęcia przesłane przez osoby trzecie). Naruszenie w jakikolwiek sposób tych praw pociąga za sobą kolejne kary i odpowiedzialność określone przez obowiązujące prawo. Orientacyjne i nie wyłączne kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób treści Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy jest zabronione. Ponadto zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, dekompilowanie lub w jakikolwiek sposób nieautoryzowane korzystanie z oprogramowania Witryny.

Znak towarowy „schiffsradar” i wszystkie znaki towarowe występujące w Witrynie są własnością Dostawcy i / lub stron trzecich, firm / odpowiednich właścicieli i są chronione przez europejskie przepisy dotyczące znaków towarowych, a także międzynarodowe traktaty i konwencje. Używanie tych znaków towarowych jest w jakikolwiek sposób zabronione.

Podczas korzystania z Usługi możesz również przesyłać swoje zdjęcia na schiffsradar. Te zdjęcia są swobodnie prezentowane publicznie, jako dodatkowa treść informacyjna na stronie internetowej. Podczas przesyłania zostaniesz wyraźnie poproszony o podanie właściciela praw autorskich do każdego zdjęcia, jeśli jest dostępne, lub źródła zdjęcia. W większości przypadków powinieneś zamieszczać tylko własne zdjęcia. Nie publikuj zdjęć ani obrazów z innego źródła, chyba że masz wyraźne pozwolenie właściciela praw autorskich. Publikując zdjęcia, oświadczasz, że jesteś właścicielem zdjęcia lub że legalnie nabyłeś wyłączne prawo do niego. Administratorzy strony nie ponoszą odpowiedzialności za przesyłanie zdjęć bez zgody ich twórcy. W przypadku, gdy posiadacze praw autorskich wymagają usunięcia obrazów z systemu schiffsradar, takie wnioski należy składać na piśmie do schiffsradar, przesyłając wniosek tutaj. Po otrzymaniu takiej porady administratorzy schiffsradar usuną zdjęcia tak szybko, jak to możliwe. Surowo zabrania się kopiowania jakichkolwiek materiałów z tej strony i używania ich w innym miejscu, chyba że właściciel praw autorskich wyrazi na to wyraźną zgodę.

schiffsradar zastrzega sobie prawo do udostępniania stronom trzecim zdjęć za pośrednictwem strony internetowej. Osoba trzecia nie nabywa żadnych praw do zdjęć i może je wyświetlać w locie jedynie za pomocą linku do zdjęcia przechowywanego na stronie schiffsradar.net. Nazwisko Fotografa pozostanie widoczne przez cały czas.

Udział w gromadzeniu i przesyłaniu danych o statku
StInstalacja odbiornika radiowego i całego odpowiedniego sprzętu, gromadzenie danych i przesyłanie ich na serwer Usług Schiffsradar jest oferowana przez użytkowników dobrowolnie i bez odszkodowania. Użytkownicy mogą swobodnie uczestniczyć w sieci stacji odbiorczych, instalując odbiornik AIS, zbierając dane i wysyłając je do schiffsradar. Użytkownicy mogą przestać wysyłać te dane w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do schiffsradar musi odbywać się w czasie rzeczywistym. Dane muszą być przesłane do serwera dokładnie tak, jak są odbierane przez odbiornik AIS we wcześniej określonych publicznych częstotliwościach radiowych systemu AIS, bez jakiejkolwiek interwencji lub modyfikacji. Surowo zabrania się wysyłania opóźnionych, zmodyfikowanych lub zmanipulowanych lub sfabrykowanych danych, ponieważ dałoby to błędny i wprowadzający w błąd obraz aktualnych pozycji statków.

Użytkownicy, którzy dostarczą te informacje, uznają i akceptują prawo firmy schiffsradar do przetwarzania i wykorzystywania danych w jakikolwiek odpowiedni sposób, poza prezentowaniem ich w Witrynie, w tym między innymi przechowywaniem, analizą statystyczną lub inną, wymianą danych z innymi źródłami itp.

W niektórych przypadkach możemy zapewnić ci niezbędny sprzęt, abyś mógł zainstalować odbiornik radiowy i wysłać dane do schiffsradar (patrz Zdobądź odbiornik AIS za darmo). W takim przypadku zostaniesz poproszony o podpisanie umowy z pewnymi dodatkowymi warunkami.

Obowiązki użytkowników
W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych warunków, administratorzy schiffsradar zachowują prawo, zgodnie ze swoim osądem, do usunięcia nielegalnej lub obraźliwej zawartości lub do natychmiastowego usunięcia konta użytkownika, który niewłaściwie korzysta z Usług lub ograniczenia dostępu użytkownika do niektóre usługi Witryny.

Płatne usługi
Wszelkie zakupy usług z tej witryny podlegają postanowieniom Umowy z użytkownikiem witryny oraz niniejszych Warunków świadczenia usług.

reklama
schiffsradar.net nie ponosi odpowiedzialności za komunikację między użytkownikiem a zewnętrznymi usługodawcami reklamowanymi w Witrynie ani za jakiekolwiek transakcje handlowe, które mogą wyniknąć z tej komunikacji.

Wyłączenie odpowiedzialności
schiffsradar nie gwarantuje poprawności, ważności ani naukowej dokładności informacji zawartych w Witrynie, dostarczonych w jakiejkolwiek możliwej formie, takich jak obrazy, wideo, tekst, grafika itp. Podanych informacji w żadnym wypadku nie należy traktować jako porady, sugestii lub podżeganie do określonego czynu. Wszelkie działania podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji podanych w Witrynie nie powodują żadnej odpowiedzialności Usługodawcy.

Dostarczone informacje dotyczące w szczególności pozycji i tożsamości statków pochodzą bezpośrednio ze statków, które przekazują te informacje za pośrednictwem publicznych częstotliwości radiowych, zgodnie z „automatycznym systemem identyfikacji” (AIS). Informacje gromadzone i publikowane mogą zawierać błędy wynikające z wewnętrznych ograniczeń komunikacji radiowej (np. Ograniczony zasięg, interferencje, tłumienie, specjalne warunki pogodowe itp.), Z powodu błędnej konfiguracji urządzeń AIS na pokładzie, z powodu zaniedbania wprowadzania danych przez statek załoga, z powodu błędnej pozycji odebranej przez GPS statku i innych czynników niezależnych od Dostawcy. Ponadto pozycje statków mogą mieć wiek do jednej godziny lub być niekompletne. Dane są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są w żaden sposób powiązane z bezpieczeństwem nawigacji.

W związku z tym Dostawca, administratorzy usług schiffsradar i ich partnerzy nie mogą udzielać żadnego rodzaju gwarancji, ani nie są odpowiedzialni za poprawność, ważność, dokładność i dokładność opublikowanych informacji ani za przydatność ich wykorzystania do celów innych niż wyłącznie informacyjne.

Ze względu na charakter i zakres informacji dostarczanych przez Internet, w żadnych okolicznościach, w tym zaniedbania, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które możesz ponieść w wyniku korzystania lub wizyty na Stronie, usług, wyborów i zawartość schiffsradar. Odwiedzasz powyższe treści i usługi z własnej inicjatywy i na własne ryzyko.

Brak gwarancji
Treść, usługi i oprogramowanie schiffsradar.net są dostarczane na zasadzie „jak jest” i „jak dostępne”, bez wyraźnych lub domniemanych w jakikolwiek sposób gwarancji dotyczących zbywalności strony internetowej, nienaruszenia lub przydatności do określonego celu.

schiffsradar nie gwarantuje, że strony, usługi, funkcje, wybory i treść Witryny będą dostarczane bez zakłóceń lub bez błędów lub że błędy zostaną poprawione. schiffsradar nie gwarantuje, że Witryna lub serwery, za pośrednictwem których stają się one dostępne dla użytkowników, nie zawierają wirusów ani innych szkodliwych składników, chociaż dokładamy wszelkich starań, aby to zapewnić.

W żadnym wypadku Usługodawca, osoby z nim powiązane ani administratorzy usług schiffsradar nie ponoszą odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej osoby lub podmiotu za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wynikowe szkody lub utratę zysków lub dochodów spowodowaną użyciem strony internetowej.

Linki
schiffsradar może zawierać linki prowadzące do innych stron internetowych, które są kontrolowane przez strony trzecie. W żadnym wypadku schiffsradar.net nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, ani za jakiekolwiek straty finansowe lub innego rodzaju straty lub szkody, które użytkownik podąża za tymi linkami. W żadnym wypadku schiffsradar.net nie gwarantuje, że linki te będą tymczasowo lub stale aktywne. Ponadto cytowane linki zewnętrzne mają charakter orientacyjny, a nie wyłączny lub ograniczający. schiffsradar.net zastrzega sobie prawo do usuwania lub dodawania linków bez ostrzeżenia dla dowolnej strony oraz do zmiany treści Witryny w dowolnym momencie.

Korzystanie ze strony schiffsradar.net oznacza zrozumienie i akceptację faktu, że Dostawca w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny za treść hiperłączy cytowanych w Witrynie, za oferowane tam produkty / usługi oraz za zawarte w nich reklamy.

Obowiązujące prawo / właściwe sądy
Niniejsze Warunki użytkowania, a także wszelkie ich modyfikacje lub zmiany podlegają prawu europejskiemu. Wszystkie wyżej wymienione warunki są uważane za niezbędne. Jeśli którykolwiek z terminów stanie się niezgodny z prawem, staje się nieaktywny i zostaje usunięty z obecnego tekstu, nie wpływając w żaden sposób na ważność pozostałych terminów.

Jeśli jakikolwiek spór lub różnica powstanie w związku z Usługą schiffsradar.net lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez sądy Zjednoczonego Królestwa, które będą miały wyłączną jurysdykcję.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem, nie powinieneś korzystać z Usług Witryny.

Zmiany warunków
schiffsradar zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany Warunków świadczenia usług od czasu do czasu bez uprzedzenia. Wszelkie nowe funkcje rozszerzające lub udoskonalające bieżącą Usługę, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Usługi po takich zmianach będzie oznaczać Twoją zgodę na takie zmiany.