Inleiding
De website biedt informatie over de huidige geografische posities van schepen en andere gerelateerde informatie, indien beschikbaar, zoals scheepsdetails, hun bestemming, geschatte aankomsttijd, foto's, statistieken van havenverkeer, weersomstandigheden, interessante plaatsen, etc.

Gebruik van services - Registratie
Geregistreerde gebruikers van de Website kunnen bepaalde extra Diensten gebruiken en hebben toegang tot extra Gegevens, volgens hun Plan-specificaties.

Tijdens de registratie wordt u gevraagd uw naam, achternaam en e-mailadres op te geven. Om de SMS-waarschuwingsservice te gebruiken, moet u ook een geldig mobiel telefoonnummer opgeven waarnaar de meldingen worden verzonden. Alle informatie of gsm-nummers die tijdens het registratieproces worden verstrekt, worden beschouwd als uw eigen exclusieve eigendom of in uw legitieme bezit of gebruik.

Voor de doeleinden van dit contract worden personen die zich abonneren op de Website en de Services gebruiken beschouwd als volwassenen en in staat om legaal te handelen. Uw registratie is een geldige intentieverklaring. Elke service die wordt aangeboden aan geregistreerde gebruikers valt onder de gebruikersovereenkomst van de website samen met deze huidige servicevoorwaarden.

Bescherming van vertrouwelijke informatie
Na het voltooien van het registratieproces ontvangt u een bevestigingsmail met de door u gekozen gegevens op het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

Elke gebruiker is persoonlijk en als enige verantwoordelijk voor alle acties en transacties die via zijn account worden uitgevoerd. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en u dient ervoor te zorgen dat u uw account aan het einde van elke sessie correct afsluit.

In het geval dat u ongeautoriseerd gebruik van uw account of een andere (reële of potentiële) inbreuk op de beveiliging opmerkt, moet u de beheerders van de website hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. schiffsradar is in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit uw niet-naleving van deze termijn. schiffsradar behoudt zich het recht voor om een ​​account te verwijderen, indien een overtreding van een van deze voorwaarden wordt bewezen.

Als u uw account wilt deactiveren, volgt u de instructies in het gedeelte 'Mijn account'.

Persoonsgegevens
schiffsradar houdt een bestand met persoonlijke gegevens van zijn geregistreerde gebruikers bij, dat wordt behandeld zoals beschreven in ons privacybeleid. De doeleinden van deze verzameling en verwerking worden ook beschreven in ons Privacybeleid. Door deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te accepteren, staat u ook toe dat schiffsradar uw persoonlijke gegevens verwerkt.

Handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten
schiffsradar, als een werk van intellectuele eigendom wordt beschermd door Europese wetgeving voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

De Provider en zijn partners behouden of bezitten de exclusieve intellectuele eigendomsrechten op ontwerp, broncode en de volledige inhoud van de website (inclusief afbeeldingen, grafische afbeeldingen, foto's, ontwerpen, teksten, artikelen, wetenschappelijke presentaties en de diensten die door de website worden aangeboden) , tenzij uitdrukkelijk anders vermeld (bijvoorbeeld foto's die door derden zijn geüpload). Overtreding van deze rechten met welke middelen dan ook, brengt de daaropvolgende straffen en aansprakelijkheid met zich mee die door de toepasselijke wetgeving zijn gedefinieerd. Indicatief en niet-exclusief is het kopiëren, wijzigen, publiceren, verspreiden op welke manier dan ook van de inhoud van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder verboden. Verder is het kopiëren, wijzigen, decompileren of op welke manier dan ook ongeautoriseerd gebruik van de software van de Website verboden.

'Schiffsradar'-handelsmerk en alle handelsmerken die op de website verschijnen, zijn eigendom van de aanbieder en / of derden, bedrijven / respectieve eigenaren en worden beschermd door Europese handelsmerkwetten, evenals door internationale verdragen en conventies. Gebruik van deze handelsmerken is absoluut verboden.

Tijdens het gebruik van de Service kunt u uw foto's ook uploaden op schiffsradar. Deze foto's worden gratis aangeboden aan het publiek, als aanvullende informatie-inhoud van de website. Tijdens het uploaden wordt u uitdrukkelijk gevraagd om de auteursrechthebbende van elke foto, indien beschikbaar, of de bron van de foto te vermelden. In de meeste gevallen moet u alleen uw eigen foto's posten. Plaats geen foto's of afbeeldingen van een andere bron tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthebbende hebt. Door foto's te plaatsen, verklaar je dat je de eigenaar bent van de foto of dat je het exclusieve recht daarop hebt verkregen. De beheerders van de website zijn niet aansprakelijk voor het uploaden van afbeeldingen zonder toestemming van de maker. In het geval dat auteursrechthouders eisen dat de afbeeldingen uit het schiffsradar-systeem worden verwijderd, moeten dergelijke verzoeken schriftelijk aan schiffsradar worden gedaan door hier een verzoek in te dienen. Na ontvangst van dergelijk advies zullen de beheerders van schiffsradar de afbeeldingen zo snel mogelijk verwijderen. Het is ten strengste verboden om materiaal van deze site te kopiëren en ergens anders te gebruiken, tenzij de auteursrechthebbende zijn uitdrukkelijke toestemming geeft.

schiffsradar behoudt zich het recht voor om via de website toegang te geven tot foto's aan derden. De derde verkrijgt geen enkel recht op de foto's en kan deze alleen on-the-fly weergeven door een weblink te gebruiken van een foto die is opgeslagen op schiffsradar.net. De naam van de fotograaf blijft te allen tijde zichtbaar.

Deelname aan het verzamelen en verzenden van scheepsgegevens
AllInstallatie van een radio-ontvanger en alle relevante apparatuur, gegevensverzameling en verzending naar de server van schiffsradar Services wordt door gebruikers vrijwillig en zonder compensatie aangeboden. Gebruikers kunnen deelnemen aan het netwerk van ontvangende stations door een AIS-ontvanger te installeren, gegevens te verzamelen en naar Schiffsradar te verzenden. Gebruikers kunnen stoppen met het verzenden van deze gegevens wanneer ze maar willen.

De overdracht van gegevens naar schiffsradar moet in realtime gebeuren. De gegevens moeten precies zoals ze door de AIS-ontvanger worden ontvangen op de vooraf gedefinieerde openbare radiofrequenties van het AIS-systeem naar de server worden verzonden, zonder enige tussenkomst of wijziging. Het is ten strengste verboden om vertraagde of gewijzigde of gemanipuleerde of gefabriceerde gegevens te verzenden, omdat dit een onjuist en misleidend beeld zou geven over de huidige posities van schepen.

Gebruikers die deze informatie verstrekken, erkennen en aanvaarden het recht van schiffsradar om de gegevens op een passende manier te verwerken en te gebruiken, afgezien van de presentatie op de Website, inclusief maar niet beperkt tot opslag, statistische of andere analyses, gegevensuitwisseling met andere bronnen enz.

In sommige gevallen kunnen we u voorzien van de benodigde apparatuur, zodat u een radio-ontvanger installeert en gegevens naar schiffsradar verzendt (zie Gratis een AIS-ontvanger krijgen). In dat geval wordt u gevraagd een overeenkomst te ondertekenen met bepaalde aanvullende voorwaarden.

Verplichtingen van gebruikers
In geval van schending van een van deze Voorwaarden, behouden schiffsradar-beheerders het recht, naar hun oordeel, om de illegale of aanstootgevende inhoud te verwijderen of om onmiddellijk het account van de gebruiker die de Services misbruikt te verwijderen of om de toegang van de gebruiker tot sommige diensten van de website.

Betaalde services
Elke dienstaankoop van deze website valt onder de Gebruikersovereenkomst van de website samen met deze huidige Servicevoorwaarden.

advertentie
schiffsradar.net is niet verantwoordelijk voor communicatie tussen gebruiker en derde dienstverleners die op de website worden geadverteerd, noch voor commerciële transacties die uit deze communicatie kunnen voortvloeien.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
schiffsradar biedt geen garantie voor de juistheid, geldigheid of wetenschappelijke nauwkeurigheid van de informatie op de Website, verstrekt in elke mogelijke vorm, zoals afbeeldingen, video, tekst, grafische afbeeldingen, enz. De verstrekte informatie mag in geen geval worden beschouwd als advies, suggestie of aanzetten tot een bepaalde handeling. Acties die door gebruikers worden ondernomen op basis van de informatie op de Website, creëren geen enkele aansprakelijkheid van de Aanbieder.

De verstrekte informatie over met name de positie en identiteit van de schepen is rechtstreeks afkomstig van de schepen, die deze informatie doorgeven via openbare radiofrequenties, volgens het 'Automatic Identification System' (AIS). De verzamelde en gepubliceerde informatie kan fouten bevatten, vanwege de intrinsieke beperkingen van radiocommunicatie (bijv. Beperkte dekking, interferentie, verzwakking, speciale weersomstandigheden, enz.), Als gevolg van een onjuiste configuratie van de AIS-apparaten aan boord, als gevolg van nalatige gegevensinvoer door vaartuigen bemanning, vanwege een verkeerde positie ontvangen door de GPS van het schip en vanwege andere factoren waarop de aanbieder geen invloed heeft. Verder kunnen vaartuigposities tot een uur oud of onvolledig zijn. Gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt en houden op geen enkele manier verband met de veiligheid van de navigatie.

Bijgevolg kunnen de Aanbieder, de beheerders van schiffsradar Services en hun partners geen enkele vorm van garantie bieden noch zijn ze verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid, grondigheid en nauwkeurigheid van die gepubliceerde informatie, noch voor de geschiktheid van hun gebruik voor andere doeleinden dan alleen informatieve doeleinden.

Vanwege de aard en de omvang van de informatie die via internet wordt verstrekt, onder alle omstandigheden, inclusief nalatigheid, kan de aanbieder niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die u lijdt door het gebruik of bezoek van de website, services, keuzes en inhoud van schiffsradar. U bezoekt de bovenstaande inhoud en diensten op eigen initiatief en risico.

Gebrek aan garantie
De inhoud, diensten en software van schiffsradar.net worden aangeboden op een "as is" en "as available" -basis zonder expliciete of veronderstelde garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid van de website, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel.

schiffsradar biedt geen garantie dat de pagina's, diensten, functies, keuzes en inhoud van de website zonder onderbreking of zonder fouten worden aangeboden of dat fouten worden gecorrigeerd. schiffsradar kan niet garanderen dat de website of de servers waarmee ze beschikbaar worden voor gebruikers geen virussen of andere schadelijke componenten bevatten, hoewel we er alles aan doen om dit te garanderen.

In geen geval zullen de Provider, de aan hem gelieerde personen of de beheerders van schiffsradar Services jegens u of een andere persoon of entiteit aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade of verlies van winst of inkomsten veroorzaakt door het gebruik van de website.

Links
schiffsradar kan links bevatten die leiden naar andere websites, die worden beheerd door derden. In geen geval zal schiffsradar.net aansprakelijk zijn voor hun inhoud, of voor enig financieel of ander soort verlies of schade die de gebruiker die deze links volgt oploopt. In geen geval garandeert schiffsradar.net dat deze links tijdelijk of constant actief zullen zijn. Bovendien zijn de genoemde externe links indicatief en niet exclusief of beperkend. schiffsradar.net behoudt zich het recht voor om links zonder enige waarschuwing aan een partij te verwijderen of toe te voegen en de inhoud van de website op elk moment te wijzigen.

Uw gebruik van schiffsradar.net betekent uw begrip en acceptatie van het feit dat de aanbieder in geen geval verantwoordelijk is voor de inhoud van de hyperlinks die op de website worden vermeld, voor de producten / diensten die daar worden aangeboden en voor de advertenties die ze bevatten.

Toepasselijk recht / bevoegde rechtbanken
De huidige gebruiksvoorwaarden, evenals elke wijziging of aanpassing daarop, zijn onderworpen aan de Europese wetgeving. Alle bovengenoemde voorwaarden worden als essentieel beschouwd. Als een van de voorwaarden in strijd is met de wet, wordt deze inactief en wordt deze verwijderd uit de huidige tekst zonder de geldigheid van de andere voorwaarden op enigerlei wijze te beïnvloeden.

Als een geschil of verschil voortvloeit uit of in verband met de service van schiffsradar.net, wordt dit opgelost door de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk, die exclusieve jurisdictie hebben.

Als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de services van de website niet gebruiken.

Wijzigingen in de voorwaarden
schiffsradar behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Alle nieuwe functies die de huidige Service aanvullen of verbeteren, inclusief de release van nieuwe tools en bronnen, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van de Service na dergelijke wijzigingen vormt uw toestemming voor dergelijke wijzigingen.