Úvod
Web poskytuje informace o aktuální geografické poloze lodí a další související informace, jsou-li k dispozici, jako jsou podrobnosti lodí, jejich cíl, odhadovaný čas příjezdu, fotografie, statistika provozu v přístavu, povětrnostní podmínky, zajímavá místa atd.

Využití služeb - registrace
Registrovaní uživatelé webu mohou používat určité zvláštní služby a mohou přistupovat k dalším datům podle svých specifikací plánu.

Při registraci budete požádáni o zadání svého jména, příjmení a e-mailové adresy. Abyste mohli používat službu SMS-alert, musíte také zadat platné číslo mobilního telefonu, na které budou zaslána oznámení. Jakékoli informace nebo číslo mobilního telefonu poskytnuté během procesu registrace jsou považovány za vaše výhradní vlastnictví nebo ve vašem legitimním vlastnictví nebo použití.

Pro účely této smlouvy jsou osoby, které se přihlásí k odběru webových stránek a používají služby, považovány za dospělé a schopné jednat legálně. Vaše registrace je platným prohlášením o záměru. Jakákoli služba poskytovaná registrovaným uživatelům se řídí z uživatelské smlouvy na webu spolu s těmito současnými smluvními podmínkami.

Ochrana důvěrných informací
Po dokončení procesu registrace obdržíte potvrzovací e-mail s vybranými údaji na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

Každý uživatel je osobně a výlučně odpovědný za všechny akce a transakce provedené prostřednictvím jeho účtu. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti vašeho hesla a měli byste se ujistit, že na konci každé relace správně ukončíte svůj účet.

V případě, že si všimnete jakéhokoli neoprávněného použití vašeho účtu nebo jiného (reálného nebo potenciálního) porušení bezpečnosti, musíte o tom neprodleně informovat administrátory webových stránek. Společnost schiffsradar za žádných okolností nezodpovídá za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nedodržení tohoto termínu. schiffsradar si vyhrazuje právo smazat účet, pokud je prokázáno porušení kterékoli z těchto podmínek.

Pokud si přejete deaktivovat svůj účet, postupujte podle pokynů v části „Můj účet“.

Osobní údaje
schiffsradar uchovává soubor osobních údajů registrovaných uživatelů, který je zpracován tak, jak je popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů. Účely této sbírky a manipulace jsou také popsány v našich zásadách ochrany osobních údajů. Přijetím těchto Smluvních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů také schiffsradar dovolujete zpracovávat vaše osobní údaje.

Ochranné známky a práva duševního vlastnictví
schiffsradar, jako dílo duševního vlastnictví je chráněno evropským zákonem na ochranu práv duševního vlastnictví.

Poskytovatel a jeho partneři si ponechávají nebo legálně vlastní výlučná práva duševního vlastnictví na design, zdrojový kód a celý obsah webových stránek (včetně obrázků, grafiky, fotografií, návrhů, textů, článků, vědeckých prezentací a služeb poskytovaných webovými stránkami) , pokud není výslovně uvedeno jinak (např. fotografie nahrané třetími stranami). Porušení těchto práv jakýmkoli způsobem bude mít za následek následné sankce a odpovědnost stanovené platným zákonem. Kopírování, pozměňování, publikování, šíření jakýmkoli způsobem obsahu webových stránek bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele je orientační a nevýhradní. Dále je zakázáno kopírování, modifikace, dekompilace nebo jakýmkoli způsobem neoprávněné použití softwaru webové stránky.

Ochranná známka „schiffsradar“ a všechny ochranné známky, které se objevují na webové stránce, jsou vlastnictvím poskytovatele a / nebo třetích stran, společností / příslušných vlastníků a jsou chráněny evropskými zákony o ochranných známkách, jakož i mezinárodními smlouvami a úmluvami. Použití těchto ochranných známek je v každém případě zakázáno.

Při používání služby můžete také nahrát své fotografie na schiffsradar. Tyto obrázky jsou volně prezentovány veřejnosti jako další informační obsah Webové stránky. Během nahrávání budete výslovně požádáni, abyste uvedli držitele autorských práv každého obrázku, pokud je k dispozici, nebo zdroj fotografie. Ve většině případů byste měli zveřejňovat pouze své vlastní fotografie. Nezveřejňujte fotografie ani obrázky z jiných zdrojů, pokud nemáte výslovný souhlas držitele autorských práv. Zveřejněním fotografií prohlašujete, že jste vlastníkem fotografie nebo jste na ni právně získali výhradní právo. Správci webových stránek nebudou odpovědní za nahrávání obrázků bez souhlasu jejich tvůrce. V případě, že držitelé autorských práv vyžadují, aby obrázky byly odstraněny ze systému schiffsradar, musí být takové žádosti podány písemně na adresu schiffsradar a předložením žádosti zde. Po obdržení takové rady administrátoři schiffsradar obrázky vymažou co nejdříve. Je přísně zakázáno kopírovat jakýkoli materiál z tohoto webu a používat jej jinde, pokud držitel autorských práv nedá výslovné svolení.

schiffsradar si vyhrazuje právo poskytnout přístup k fotografiím třetím stranám prostřednictvím webové stránky. Třetí strana nezískává žádné právo na fotografie a může je zobrazovat pouze za běhu pomocí webového odkazu na fotografii uloženou na adrese schiffsradar.net. Jméno fotografa zůstane vždy viditelné.

Účast na sběru a přenosu údajů o lodi
StNastavení rádiového přijímače a veškerého příslušného vybavení, sběr dat a přenos na server schiffsradar Services nabízejí uživatelé dobrovolně a bez náhrady. Uživatelé se mohou zdarma účastnit sítě přijímacích stanic instalací AIS přijímače, shromažďováním dat a jejich odesláním do schiffsradar. Uživatelé mohou kdykoli zastavit odesílání těchto dat.

Přenos dat do schiffsradaru musí probíhat v reálném čase. Data musí být odeslána na server přesně tak, jak jsou přijímána AIS přijímačem na předem definovaných veřejných radiofrekvencích systému AIS, bez jakýchkoli zásahů nebo úprav. Je přísně zakázáno odesílat jakékoli zpožděné nebo pozměněné nebo manipulované nebo vymyslené údaje, protože by to poskytlo chybný a zavádějící obrázek o současných pozicích lodí.

Uživatelé, kteří tyto informace poskytnou, uznávají a přijímají právo společnosti schiffsradar zpracovávat a používat data jakýmkoli vhodným způsobem, s výjimkou jejich zveřejnění na webových stránkách, mimo jiné včetně ukládání, statistických nebo jiných analýz, výměny dat s jinými zdroji atd.

V některých případech vám můžeme poskytnout potřebné vybavení, takže si nainstalujete rádiový přijímač a odešlete data do schiffsradar (viz Získejte zdarma přijímač AIS). V takovém případě budete požádáni o podepsání dohody s určitými dalšími podmínkami.

Povinnosti uživatelů
V případě porušení kterékoli z těchto podmínek si administrátoři schiffsradar zachovají právo, podle svého úsudku, buď odstranit nezákonný nebo urážlivý obsah nebo okamžitě vymazat účet uživatele, který zneužívá Služby, nebo omezit přístup uživatele k některé z webových služeb.

Placené služby
Jakýkoli nákup služby z tohoto webu se řídí z uživatelské smlouvy na webu spolu s těmito současnými podmínkami služby.

Inzerát
schiffsradar.net nezodpovídá za komunikaci mezi uživatelem a třetími poskytovateli služeb inzerovanou na webových stránkách ani za obchodní transakce, které mohou z této komunikace vyplynout.

Vyloučení odpovědnosti
schiffsradar nezaručuje správnost, platnost nebo vědeckou přesnost informací obsažených na webových stránkách, poskytovaných v jakékoli možné podobě, jako jsou obrázky, video, text, grafika atd. Poskytované informace by v žádném případě neměly být považovány za rady, návrhy nebo podněcování k určitému činu. Jakékoli akce prováděné uživateli na základě informací poskytnutých na webových stránkách nezakládají odpovědnost poskytovatele.

Zejména poskytované informace o poloze a identitě plavidel pocházejí přímo z plavidel, která tyto informace předávají prostřednictvím veřejných radiofrekvencí, podle „automatického identifikačního systému“ (AIS). Shromážděné a zveřejněné informace mohou obsahovat chyby v důsledku vnitřních omezení radiokomunikací (např. Omezené pokrytí, rušení, útlum, zvláštní povětrnostní podmínky atd.), V důsledku chybné konfigurace zařízení AIS na palubě v důsledku nedbalosti při zadávání údajů plavidly posádka, kvůli chybné poloze přijímané GPS plavidla a kvůli jiným faktorům, které jsou mimo kontrolu poskytovatele. Kromě toho mohou být polohy plavidel až do jedné hodiny staré nebo neúplné. Údaje jsou poskytovány pouze z informačních důvodů a nijak nesouvisejí s bezpečností navigace.

Poskytovatel, správci služeb Schiffsradar Services a jejich partneři proto nemohou poskytnout jakýkoli druh záruky ani nenesou odpovědnost za správnost, platnost, důkladnost a přesnost zveřejněných informací, ani za vhodnost jejich použití pro jiné než informační účely.

Vzhledem k povaze a rozsahu informací poskytovaných prostřednictvím internetu, za jakýchkoli okolností, včetně nedbalosti, nebude Poskytovatel odpovědný za jakékoli škody, které by mohly utrpět použitím nebo návštěvou Webu, služeb, výběrů a obsah schiffsradaru. Výše uvedený obsah a služby navštěvujete z vlastní iniciativy a na vlastní nebezpečí.

Nedostatek záruky
Obsah, služby a software schiffsradar.net jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ bez výslovných nebo předpokládaných záruk týkajících se prodejnosti, neporušování nebo vhodnosti pro určitý účel webové stránky.

schiffsradar neposkytuje žádnou záruku, že stránky, služby, funkce, volby a obsah Webových stránek budou poskytovány bez přerušení nebo bez chyb nebo že chyby budou opraveny. schiffsradar nezaručuje, že web nebo servery, přes které jsou uživatelům k dispozici, neobsahují viry ani jiné škodlivé komponenty, přesto se snažíme o jejich zajištění.

Poskytovatel, osoby s ním spojené nebo správci schiffsradarových služeb nebudou v žádném případě odpovědné za vás nebo jakoukoli jinou osobu či subjekt za jakoukoli nepřímou, náhodnou, zvláštní, represivní nebo následnou škodu nebo ztrátu zisku nebo příjmu způsobenou používáním webové stránky.


schiffsradar může zahrnovat odkazy, které vedou na jiné webové stránky, které jsou kontrolovány třetími stranami. Schiffsradar.net za žádných okolností nenese odpovědnost za jejich obsah ani za jakoukoli finanční či jinou ztrátu či poškození uživatele, který následuje tyto odkazy. Schiffsradar.net v žádném případě nezaručuje, že tyto odkazy budou dočasně nebo trvale aktivní. Kromě toho jsou uvedené vnější odkazy pouze orientační a nejsou výlučné ani omezující. schiffsradar.net si vyhrazuje právo odstranit nebo přidat odkazy bez jakéhokoli varování jakékoli straně a kdykoli změnit obsah webových stránek.

Vaše používání stránky schiffsradar.net znamená vaše pochopení a přijetí skutečnosti, že poskytovatel v žádném případě nenese odpovědnost za obsah hypertextových odkazů uvedených na webových stránkách, za produkty / služby nabízené na tomto webu a za reklamy, které obsahují.

Rozhodné právo / příslušné soudy
Tyto Podmínky použití, jakož i jakékoli jejich změny nebo změny podléhají evropskému právu. Všechny výše uvedené pojmy jsou považovány za zásadní. Pokud by se některá z podmínek stala v rozporu se zákonem, stane se neaktivní a bude odstraněna z tohoto textu, aniž by to jakkoli ovlivnilo platnost ostatních podmínek.

Vznikne-li jakýkoli spor nebo rozdíl v souvislosti se Službou schiffsradar.net nebo v souvislosti s ní, rozhodnou ji soudy Spojeného království, které mají výlučnou jurisdikci.

Pokud s těmito Podmínkami použití nesouhlasíte, neměli byste používat Služby webových stránek.

Změny podmínek
schiffsradar si vyhrazuje právo čas od času aktualizovat a měnit smluvní podmínky bez předchozího upozornění. Veškeré nové funkce, které rozšiřují nebo rozšiřují stávající Službu, včetně vydání nových nástrojů a zdrojů, podléhají smluvním podmínkám. Dalším používáním Služby po jakýchkoli takových změnách bude váš souhlas s těmito změnami.